Lato 2015

  Państwowy Powiatowy Inspektor w Suchej Beskidzkiej informuje:

Nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji PPIS w Suchej Beskidzkiej sprawuje na podstawie art.1 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.2009 nr 218, poz.1696).

Czytaj więcej...

Arkusze oceny obiektu HŻŻ

Szanowni Państwo!

W obszarze żywności i żywienia, tj. dla zakładów zajmujących się produkcją i obrotem żywnością zgodnie z art. 79 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt(Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z poźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie dokonuje zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Czytaj więcej...

Arkusze oceny obiektu

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa małopolskiego materiał dotyczący identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze nadzoru sanitarnego. Dotyczy wszystkich kontrolowanych kategorii obiektów. Opracowany materiał ma na celu ujednolicenie i usprawnienie podejmowanych działań w trakcie przeprowadzania kontroli sanitarnych w całym województwie.

Czytaj więcej...

Informacja

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015r. (piątek) PSSE w Suchej Beskidzkiej będzie nieczynna.

Przepraszamy za utrudnienia 

Opieka nad dziećmi do lat 3

System opieki nad dziećmi do lat 3 regulują przepisy ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3     z dnia 4 lutego 2011r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1475 )

Ustawa określa cztery formy opieki nad dziećmi:

- żłobek,

- klub dziecięcy,

- opiekun dzienny,

- niania.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień bez Tytoniu 2015

Światowy Dzień bez Tytoniu to akcja, którą zainicjowano na Konferencji WHO w roku 1988 
 
w Madrycie. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia stara się w tym dniu zwrócić 
 
uwagę na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. 
 
Według danych WHO w ciągu ostatnich 30 lat zaobserwowano w naszym kraju stopniowe 
 
ograniczenie spożycia tytoniu. Mimo to palenie tytoniu niezmiennie pozostaje jedną 
 
z głównych przyczyn zgonów wśród dorosłych Polaków. Dym tytoniowy zawiera 4000 
 
różnych substancji chemicznych, w tym kilkaset toksycznych i co najmniej 50 
 
o udowodnionym działaniu rakotwórczym. U palaczy występują trzy grupy chorobowe, które 
 
rzadko pojawiają się u niepalących, tj. rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz 
 
zawał przed 50. rokiem życia. Ponadto istnieje cała lista tzw. chorób od tytoniowych, których 
 
prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększa się wraz z liczbą wypalanych papierosów.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2015  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej