Ekshumacje - Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

Informacje dotyczące ekshumacji

 

Ekshumacja – wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich z grobu lub z miejsca tymczasowego pochówku w celu ich przeniesienia i ponownego pochówku na tym samym lub w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

EKSHUMACJA

Zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

w celu ich pochowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załączniki do procedury

Wniosek

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprawę załatwia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka

ul. Konopnickiej 7

telefon 338742234

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tryb postępowania

Postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony na podstawie art. 20 a ust. 2 ustawy   z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opłaty

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Forma załatwienia

Decyzja – zezwolenie lub odmowa z uzasadnieniem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do

Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

 31-202 Kraków

 ul. Prądnicka 76

za pośrednictwem

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka

ul. Konopnickiej 7

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi:
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. Nr 152 poz. 1742)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249 poz. 1866)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48 poz. 284)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 75 poz. 405)
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt

Punkt informacyjny:
Telefon alarmowy:
+48 222 500 115
suchabeskidzka
@
psse.malopolska.pl

> więcej

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej